o projektu

O co nám jde?
Realizací projektu chceme využít a především rozvinout možnosti uměleckého vzdělávání. Základem je síla a potenciál, které jsou vlastní umění jako takovému. Umění totiž může a dokonce má hrát ve vzdělávacím procesu velmi mnohotvarou roli a navíc nám poskytuje specifické nástroje, které v edukačním procesu můžeme využívat. Tento potenciál chceme uplatňovat a rozvíjet v práci uměleckých škol na všech třech stupních, především ale v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), Jednotlivé aktivity projektu jsou samozřejmě zaměřeny na ty, kteří s těmito žáky pracují: na vyučující uměleckých předmětů. Základním cílem projektu je tedy zavedení komplexního přístupu při začleňování dětí a žáků se SVP do uměleckého vzdělávání. Tuto problematiku nechceme řešit izolovaně, ale s využitím stávajícího propracovaného systému uměleckého vzdělávání v ČR. Proto se snažíme o propojení škol a vyučujících, a to napříč všemi jednotlivými stupni, abychom maximálně podpořili možnosti komunikace a výměny poznatků a dovedností. Na základě řady konkrétních příkladů z praxe chceme vytvořit funkční metodické materiály, které by v budoucnu pomáhaly vzdělávání žáků se SVP. Součástí projektu jsou aktivity zaměřené na posílení spolupráce různých typů a stupňů škol, dále pilotní aktivity pro žáky, vzdělávací aktivity pro učitele a specifické aktivity zaměřené na využívání nejrůznějších technologií (např. e-learningové kurzy, semináře pro výuku uměleckých předmětů s využitím moderních technologií apod.). V rámci projektu neopomíjíme ani nutnou podporu vedení škol při tvorbě a aktualizaci SVP.